Sadar..

Munjung kanu Agung..
Muja kanu Kawasa..
Muji kanu Maha suci..
Panutan anu mulya..
Muhammad jenengannana…

Ret kana hate.. Baca lebih lanjut

Nu miang teu kungsi mulang..

Lalaunan kareta api ninggalkeun stasiun
ka stasiun sejen

Dijurung ku imut layung gugupay
nganteur nu miang

Geus jauh kareta ngaliwatan jambatan

Megatkeun duriat nu kungsi kaanyam

Baraya, didieu…

Urang kungsi nganyam carita

Lebah dieu pisan…

 

Cikarang, 19 maret 2011; Untuk seorang sahabat..

 

 

HAMPURA..

Gustii… ieu Dzat hirup jadi sagala rupa nya…
jadi laleur.. nu padahal gila ceuk kuring mah. kopi geus digembrong ku laleur ge teu hayang teuing kudu nginum..
jadi sireum deuih..
rupa2 deui sireum ge.. sireum tataman, kararangge, sireum ateul.. ting karayap saruana ngagembrong kopi. alaah.. beuki teu sudi we nginumna deui ge..
eta jeung rupa2 deuih pertingkah jng pangabisa na teh.

ah nyaan Anjeun mah Gusti.. luar biasa.
hampura kuring Gusti.. lain kuring gila kana mahluk Anjeun. da ku Anjeun mah teu di pikagila numatak dihirupan, dipiara jng dipikanyaah oge.
ngan bongan kuring dibere akal, rasa jng pamilih..
ampun paralun lain ngahinakeun kana ciciptaan Anjeun duuh Hyang Agung….

 

 

LAMUN AING PAEH..

Lamun Aing paeh..

pangbungkuskeun ku salambar boeh..

ladang ngeleketek..

tina rupa-rupa proyek..

Lamun Aing nemahan pati..

pangmesenkeun padung jati..

ladang ngumpulkeun komisi..

jeung rupa-rupa korupsi..

Kahade poho..

Kontrak-kontrak nucan diteken..

Jeung SPK-SPK nu can dilaksanakeun..

awurkeun luhureun paesan..

na tetengger heug tulisan..

“Parantos mulih ka jati mulang ka asal..”

Paduli jati nu mendi.. asal nu mana..

LEUWI KURING..

Leuwi kuring..
tara sepi ku hariring..
sagara urang..
tara leupas ku haleuang..
nu ngeusi piliganti..
isuk lain beurang sumawona..
nu datang rupa-rupa..
pada-pada hayang meunang..
hayang ngawasa di sagara..
hayang ngancik di leuwi nu buni…

cag…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUKEURAN IEU SAJAK..

Tukeuran ieu sajak

Ku salambar simbut atawa samak saheulay

Heug rungkupkeun ka barudak nu teu kaburu heuay

Pating golepak dina trotoar

Tukeuran ieu sajak ku beas wuluh atawa heucak

Heug sidekahkeun kana karopak

Anu marangkuk disaung atawa di kolong sasak

Tukeuran ieu sajak

Ku sababaraha siki pelor

Heug tembakeun kana genggerong koruptor

Sina enya kalojor

 

 

 

KAKASIH ATI..

“Tuh diditu..!”

jung kuring ka kidul nuturkeun panunjuk.

 

ceuk urang kidul, “Tah diwetan nu benerna mah..!”.

bral kuring miang ka wetan.

 

nepi ka wetan, “euweuh didieu..,tuh dikaler…!” ceuk ti wetan.

gidig kuring ka kalerkeun.

 

“di kulon atuh eta mah…!” ceuk urang kaler.

leos kuring ka kulon.

 

dikulon bet kosong, taya nanaon..

nafsu ngagugudug.. amarah ngarerab bayah.

asa dicoo jeung dibobodo..

mesat pusaka jampe pamake, singkil ngaburak-barik.

kulon dibulang bentor.

kaler digulang gaper.

kidul diawut-awut.

wetan diacak-acak.

 

awak lungse bakat ku cape, raga teu nangan.

les kuring kapiuhan, teu eling dibumi alam.

samar-samar aya nu ngaharewos semu haroshos.

“tong nuduh kanu jauh, ulah neang kanu anggang..”

gebeg kuring ngorejat, nyaring pangacian kumpul lelembutan.

 

nyeh kuring seuri, bungah suka ati.

geuning kakasih ati, teu tebih ti diri abdi…

 

cag…..

 

%d blogger menyukai ini: