Bismillahirrohmanirrohim…

Bismillahirrohmanirrohim…

Kalayan nyebat jenengan Allah nu Maha Murah tur Asih…

Mun dilenyepan..

Kunaon sagala rupa hal nu ku urang rek dipigawe bet kudu make Bismillah…

Geuning nyata, dina Qur’an ge nu kabehna aya 114 surat sadaya dimimitian ku Bismillah. Ngan hiji anu henteu nyaeta surat At-Taubah.

Padahal Gusti teh miboga sifat-sifat agung nu liana, Maha Kawasa, Maha Wijaksana, Maha Suci, jst.. kunaon bet teu ku sifat-sifat agung nu liana..? naha ku Maha Murah jeung Asihna..? kunaon teu ku Maha Kawasa jeung Wijaksana-Na..?

Padahal Gusti mah wenang rek kumaha-kumaha oge..

Ieu mah ceuk nu kalenyepan ku kuring, eta mah rek aya nu nyawad, ngalepatkeun, mangga. Sok komo deui saumpamana nyalahkeun bari tuluy mere piwuruk jeung piwejang anu sabenerna, mapatahan ka kuring anu suwung ku elmu hampang ku pangabisa.

Ngahaturkeun rebu nuhun laksa keti kabingahan.. beurat nyuhun beurat nanggung beurat narimakeunnana.

Kieu meureun..

Gusti nyiptakeun ieu alam katut rupaning eusina estuning di liputan ku welas jeung asih
Na.

Naon rupana di ieu alam nu teu keuna ku welas asihna Gusti..? ceuk kuring mah euweuh..

Sakabehna teu dipilah teu dipilih, kabagean kanyaahna gusti..

Ti mahluk nu dianggap euweuh hargaan ku manusa, dianggap hina, jeung teu dipalire ku manusa, istuning ku Gusti mah dipikanyaahna banget kacida.

(numatak sakapeung kuring mah lamun keur eling.. sok teu wasa nincak sireum-sireum acan. Banget ku inget kana kanyaahna Gusti ka sireum, ku Gusti mah diurus, dipiara, dipikanyaah. Naha ari ku urang sangeunahna tindes.., tincak.., kekesek.., can nepi ka rajet mah. Asa ku kacida-cida teuing manusa, Gusti oge nu kawasa nyieun, ngahirupan, bet teu kitu..)

Nya kitu meureun atuh manusa oge estuning rek lampah naon lampah naon, migawe naon migawe naon, kudu didasaran ku kanyaah.  Model anu nyieun guci tina taneuh, da lamun teu dibarengan ku kanyaah mah moal jadi. Dimana jadina oge sakacamprung. Mimiti taneuh diemple-emple, dicaian, diputer-puter bari direka-reka  kalawan ati-ati. Naha eta lain kanyaahna kana eta barang jieunanana..? da buktina, tong boro geus jadi, najan can jadi oge keur dijieun keneh tuluy we aya nu ngagedor nepi ka penyokna, da moal burung teu ngamuk..

Tapi kanyaah wungkul tangtuna oge teu cukup, kudu dibarengan ku elmuna, pake akalna. Da moal ngajadi rek migawe nanaon oge ari teu apal elmuna mah..

Da Gusti oge kanyaah nu jadi dadasarna, Kawasa nu ngajadikeunna…

Kuanon make kanyaah nu jadi dasarna teu kawasa..?

Kapan ngarah diconto ku manusa..

Lamun manusa ngalakukeun sagala rupaning perkara didasaaran ku kanyaah, pasti bakal ngahasilkeun buah anu amis.., kareueut.., jeung tinangtu sugema bagja tungtungna. Da sifatna kanyaah, asih, cinta mah estuning kaendahan jeung kabagjaan, ngaraketkeun ngahijikeun.

Kumaha lamun manusa ngalakukeun sagala rupa perkara dumasar ku kawasana..?

Ari kawasa leuwih deukeutna kana kasawenangan, sangeunahna, sewenang-wenang. Lamun geus kitu cilaka tungtungna.

Aya oge nu nyebutkeun “kunaon maneh kurupsi..?, kong kalikong..” Nyaah ka kulawarga dewek teh. Hayang nyugemakeun kulawarga, boga imah, mobil, jsb… tembalna teh.

“Kunaon maneh maling..?” Nyaah ka anak pamajikan, can dalahar, geus teu boga uyah-uyah acan.. pokna teh.

Tah kitu.. bener dumasarna mah kana kanyaah, tapi saperti kitu kanyaah nu teu dibarengan ku elmu.

Piraku lamun apal elmuna mah bet rek maraban anak pamajikan ku banda teu cageur..? ku banda meunang deleka..?

Saperti barudak rumaja nu keur pakait-kait ati, bener dumasarna mah kana sili pikanyaah, pikacinta. Tapi rata-rata kanyaah jeung kacinta na teh tara dibararengan ku elmuna. Numatak aya kasebut kacilakaan tea.., walahwah weuleuhweuh.., jadi edan.., nyeri hate.. silih pikangewa tungtungna, Lamun caritana geus anggeusan teh.

Jadi nya kitu meureun.. sagala rengkak paripolah teh kudu dibarungan ku kanyaah.., kadeudeuh.., nyaah ka awak.., asih ka sasama jadi.

Ieu mah Bismillah numutkeun harti bahasa arab “Kalayan nyebat jenengan Allah nu maha Murah tur Asih”

Aya oge hari nu sejenna, jeung kuring yakin benerna. Tapi kuring ge can panggih. Sieun rek nyaritakeuna ge.. malah ceunah.. lamun dilakonan. Matak bisa hiber ngawang-ngawang…

Hapunten anu kasuhun..

Sagala rupi panyawad, papatah, pangbebener ditampi pisan ku sim kuring kalayan bungah suka ati.. bok bilih kuring lepat.. nu tangtuna nyasab sakaparan-paran.

Cag…

 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: