BIMA RUCI

KARATUAN Amarta geunjleung. Beja ku gancang pisan sumebar. Nerekab ka papat madhab. Beja nu mawa inggis mawa hariwang. Kabayang pisan mamala nu bakal datang, reh satria alas Munggul Pawenang oge patih di Amarta, Arya Werkudara, rek indit ninggalkeun karaton. Indit seja milari cai jimat Tirta Amerta.

Yudistira harita nuju diriung ku para pangagung nagara. Katingal oge Sri Batara Kresna nu diangkir ti Dwarawati disarengan ku patihna, Arya Sencaki. Di barisan pungkur katingal Raden Antareja, Jakatawan, Gatotgaca, Abimanyu, Pancawala katut Destrajumena. Di barisan istri katingali Ibu Dewi Kuntinalibrata, Drupadi, Arimbi, Subadra oge Srikandi sakalih. Sadaya nu hadir dina eta riungan paromanna alum ngungun perbawa manah nu dirungrum kabingung.

Pok Prabu Darmakusumah ngalahir,”Yayi Bima, mungguh kanggo Akang mah masihan widi kanggoYayi teh teu kinten abotna, sanes bae pedah Akang nyaah sareng heman ka salira minangka adi Kakang, tapi bongan nagara oge nuju aya dina raraga persiapan yudha, mayunan perang jayabinangun…, duh, tada teuing melangna saupami Yayi teu aya…”

“Yoy, Kakangku Yudistira, meunang idin atawa henteu kula sing bakal mangkat, kula aja bisa ditahan!” ceuk Bima tatag da puguh manehna mah teu bisa ngomong lemes.

“Duh, saena mah diemut deui, Kakang Arya…” Arjuna ngaleuleuyan.

“Yoy, Jenet! Sira omong kayak wong wadon, jiga awewe, miyuni bikang, naha maneh teh poho, bejana Guru Dorna teh nyaah jeung heman ka maneh, jeung cenah maneh nu disebut murid kakasih, naha da euweuh nu daekeun neangan Tirta Amerta, kuduna mah atuh maneh nu indit neangan…”

Arjuna tungkul bakat ku isin. Enya oge manehna murid kakasih Begawan Dorna, tapi ari kudu neangan barang nu teu puguh wujud jeung tempatna mah asa ke heula anan.

Prabu Darmakusumah ngareret ka Batara Kresna. Nu direret surti,“ Ke, ke, ke heula Yayi Bratasena, ulah kabawa ku emosi…”

“Yoy, Kakangku Jeliteng! Saha nu umbak-ambek? Biasana oge cara ngomong kula mah kieu, yoy!”

Kresna seuri mani rangu. Gumujeng nyepengan beuteung. Nu sejen oge katingali mesam-mesem. Heureuy Kresna asa meupeuskeun suasana nu tegang. Arya Sencaki malah dibelaan kaluar tina riungan, teu kuat mengkek piseurieun. Bimana mah cicing bae, teu riuk-riuk, jiga-jiga teu nyahoeun diheureuyan.

“Kieu, Yayi Bratasena, Akang oge ngarti kana naon karep Yayi, namung masing inget Yayi, yen urang teh lain bae keur mangsa sayaga perang Baratayuda, tapi laku lampah dulur Yayi ti Astina ku Yayi kudu dipikiran. Ngandung harti kieu, boa-boa ku alpukahna Sangkuni jeung keur kapentingan Suyudana sarta saratus Kurawa, maranehna geus sanggup mangaruhan Guru Dorna pikeun ngieun reka perdaya ngaleungitkeun Yayi tina barisan papayung Amarta…” Kresna mani bentes ngebrehkeun kamandangna.

Prabu Darmakusumah imut. Hatena panuju sarta nyimpen kabungah, yakin nu jadi adi bakal rubah pikiran. Nakula jeung Sadewa milu ngarasa lega. Sadaya manco ka Sang Arya.

“Yoy, kula mah bakal satia tuhu ka Eyang Guru, kula teu bisa nempo ayana rekayasa parentah deleka Kakang Suyudana atawa Uwa Sangkuni, woh, eta mah nya masing-masing bae, tapi lamun kula ditipu teh moal enya aya guru nipu, sabab ceuk Eyang Guru, ieu cai jimat teh keur jayana Amarta, sarta keur nu nimukeunana bisa jadi jalan pikeun kasampurnaan hirup…”

“Yayi Bratasena,” Kresna neuteup Bima, daria,” Emut henteu Yayi, apan asa nembean pisan Yayi dipiwarang indit ka alas wukir Candradimuka nu cenah di dinya ayana cai jimat, geuningan mung aya barisan buta wungkul…”

“Who, eta…, raseksa Rukmuka – Rukmakala? Si buta kembar?”

“Leres, pisan-pisan leres Yayi…”

“Ari kitu kumaha?”

“Eta ngandung harti paling saeutik dua hal, Yayi…, saperkara, Guru Dorna teu terangeun tempatna anu pasti, nitah Yayi sakadar nitah kitu bae bari puguh mah henteu” ceuk Kresna tandes,” anu kaduana, teu aya deui eta teh pikeun nyingkirkeun Yayi, lamun bisa mah binasa, tina barisan kakuatan Amarta…, buleud kacindekan jeung pamanggih Akang, yen Guru Dorna teh nipu!”

Bima jempe. Nu lian jiga milu nahan renghap.

“Yoy, Kakangku Jeliteng, kula masih jeung bakal-bakal moal ilang kapercayaan pikeun cangcaya atawa teu percaya ka Guru Dorna, lalakon buta kembar teh keur kula mah meureunan ujian awak pikeun nempo naha kula geten latihan atawa pamalesan…, nya itung-itung tes fisik bae eta mah…, moal, moal enya aya guru nipu…”

Sawareh pangagung mesam-mesem ngadangu Bima nyarita kitu. Karasa pisan polosna eta satria. Kabeh ngarasa yakin yen Bima teh estu gampang dibobodo, gampang ditipu. Kalah gede awak, leutik uteuk. Ari awak nandingan gajah, perkara uteukna mah geuningan teu beda ti uteuk tongo. Teu boga itungan pisan.

Kresna neuteup Yudistira. Nu diteuteup leah, teu bisa majar kumaha. Paromanna mere isarah nyanggakeun. Sri Batara eleh geleng,“Yayi Bratasena, jadi kumaha karep Yayi ayeuna?”

“Yoy, sok sanajan teu diidinan, kula mah nya arek indit”

“Naha teu karunya ka Yudistira? Ka adi-adi Yayi, Arjuna, Nakula lan Sadewa? Naha teu nyaah ka rahayat Amartapura? Cobi ku Yayi emut…, tuh tingali Gatotgaca nu singkil meuseuh diri olah kanuragan seja bela bangsa bela nagara, keur meujeuhna apingeun…, tuh tingali Sang Sudewi Arimbi, wanita prayoga nu satia tumut ka salaki…”

“Yoy, Kakangku Jeliteng, ulah rek ngagoda ku perkara nu matak ngahudang rasa hengkerna hate manusa ku jalan diingetkeun ka sifat heman jeung haneutna diriung kulawarga atawa pantengna getih sadulur saanak sapamajikan, tekad kaula Sang Bratasena nu geus sumpah satia tuhu ka guru hamo bisa dihalang-halang, sakumaha anu dipedar ku Eyang Dorna, Banyu Urip Tirta Amerta tempatna di dasar samudra, top badak top maung, buaya mangap raseksa kalap atawa naga calangap, kula moal rek gimir, ku kula moal burung diteangan! Kula pamit!” Ceuk Bima bari ngejat, kebat ninggalkeun pasamoan.

Nu ngariung hemeng sakedapan. Kekecapan Bima nu handaruan mungguh matak mawa kasima. Mireungeuh Bima geus teu aya, barisan istri ngoceak bari silih rangkul. Nubruk dina lahunan Ibu Dewi Kunti bari ngagugulung Arimbi. Sadaya kabawa geumpeur ku nu banjir cimata, ngejat lumpatna Bima teu katuturkeun ku panenjo. Tina hemeng, bras ka hookeun. Tapakna lir simaan.

Langit saluhureun Amarta ngadadak ngarieuk. Moekan kanu keur tagiwur. Angkeub. Angin muih tarik naker bareng jeung datangna torelap nu meulah langit. Paralak hujan jiga dikucurkeun ti langit. Jiga-jiga nu ningker pangeusi karaton, ngahalangan ngudag nu lumpat. Kresna gancang ngaluarkeun jimat kaca lopian. Sidakep sinuku tunggal catur dria. Teu lami panonna manco ka kaca lopian. Blek, hideung poek. Teu aya kelemeng gambar saeutik–eutik acan. Sri Kresna gogodeg.

**

KOCAP di karajaan Astinapura. Patih sepuh Arya Sangkuni ngagelak basa ngadongengkeun lalampahan Bima. Suyudana nyakakak dituturkeun ku saratus dulurna nu milu seuri mabok nyaksian toloyohna banteng Amarta. Dursasana jeung Citrayuda paparentah ka para emban jeung para dayang pikeun cakah-cikih nyadiakeun inuman anggur jeung saniskara dahareun paranti pesta-pesta suka bungah, kabeh dikeprak sina milu sukan-sukan.

“Sakeudeung deui oge modar tah si Bima gejul teh!” ceuk Dursasana bari ngalegik nohtor anggur. Unggal nu ngomong unggal kudu disambut ku seuri, tandaning hormat tandaning suka ati. Saratus Kurawa kabeh cewaw patembalan.

Maharesi Kombayana ngoreleng kaluar karaton.

**

LAJUNING laku Arya Bratasena. Taya beurang taya peuting, lumaku taya reureuhna. Poe panas atawa poe hujan, teu jadi halangan. Maung, banteng, gajah, badak, atawa buhaya, mejleng ditajongan. Paniatan gilig ngajadi patekadan, buah gentur tapa wekel ing prihatin. Lengkah rongkah sang Bramaputra.

Jog tepi ka sisi lautan tanpa tepi. Pulas alam panorama nu sarua, cai samudra mirupa langit nu tangkub, biru di satungtung deuleu. Laut nu nyamudra, endahna taya bandingna. Ombak nu jiga silih anteur silih luluh silih gulung, tingsuruwuk, paraeh-raeh jeung angin. Aya oge nu mirupa gunung, silih papag, tuluy babarengan ngudag sisi. Jelegur neumbag cadas, ngahanca karang. Atuh si ombak teh balik deui ka tengah, diadu jeung ombak anyar, ombak paneka, ngajirim jadi lambak sakutra, nandingan gunung raseksa. Balik deui neumbag cadas, ngahanca karang. Jelegurna leuwih pohara. Kitu jeung kitu, taya bosenna. Ombak sakutra nu sagede gunung mungguh matak soak ningalina.

Awak Bima ngageter. Bulu-bulu lemesna harudang, mireungeuh alam nu sakitu rohaka. Dina papasir sagara, Bima nangtung badis patung. Laun-laun sukuna kasimbeuhan cai laut. Tiis, karasa nimat. Beuki lila, karasa haneut.

Leng, Arya Bratasena meleng Guru Dorna dina lelembutan. Atra katingal keureutan guru agung nu dipiajrih. Imutna ngagedean hatena. Teu lila tuluy Bima mapatkeun ajian Jalasegara. Watekna eta ajian, dimana rengse dipapatkeun, mangka cai laut bakal muka ngajadi jalan, jiga-jiga nu mukakeun hordeng. Jiga cai nu ngahiji diheurapan ka sisi.

Bima ngalengkahkeun sukuna, maju ka samudra. Cai laut nu keuna ka mumuncangan beuki lila beuki naek, kana bitis, tuluy tuur. Beuki tengah, tiba dina pingping, nepi ka ahirna sadada. Ti dinya Bima ngembangkeun leungeunna, kenca katuhu. Dak dumadak cai laut jiga alas eurih, ngabalumbang ngajadi jalan singkrayan. Bima kebat leumpang beuki ka tengah. Seahna ombak jeung jelegurna lambak sakutra marengan lengkahna Bima nu lumampah neangan tengahna samudra.

Teu kanyahoan timana datangna, hareupeun Bima calangap sungut oray naga raseksa. Panonna burahay beureum, huntuna sareukeut mani ranggeteng, sungutna calangap pikagilaeun sarta ngaluarkeun seuneu nu lelentaban mirupa letah. Bima nu hookeun, sepa meueusan. Sadar-sadar soteh sanggeus karasa eta oray meulitan sakujur awakna. Bima teu bisa ngumaha. Hulu oray naga teh segar-segor hareupeun irung, siap neureuy.

Ras Bima inget ka pakarang kuku Pancanaka. Sapanaga eta awak oray teh ditubles ku kuku. Getih mancawura, mere warna nu beda ka cai laut nu biru. Eta oray ngagibeg bareng jeung lambak sakutra. Bratasena kebat ngudag. Tuluy galungan di tengah samudra nu umpal-umpalan. Teu lila hulu oray teh katewak, Bima moro tikorona. Kuku Pancanaka ngabujrad-bajred tikoro naga, ditublesan kuku nu mirupa peso. Cai laut robah jadi beureum ku getih jeung bau hangru.

Bima luncat neangan cai laut nu beresih. Ngalelepkeun sakabeh awakna. Teu lila tuluy muncul deui bari gigibrig. Rambutna nu gimbal gugurilapan jiga perak katojo panonpoe. Bangke oray naga katingali diangkat ku lambak sakutra, nyuruwuk mirupa gunung raseksa, ngabantingkeun bugang bareng jeung jelegurna ombak ninggang cadas.

Bima kebat mangkat deui. Muru tengahna. Anehna, cai laut nu sakitu motahna teh geuningan di pusatna mah sepi. Cai, satungtung deuleu. Sepi tiis. Taya lauk, taya manuk, taya sato. Angin oge mung ngahiliwir, ipis tiis.

Keur kitu, katingali ku Bima aya nu luluncatan dina cai. Mahluk nu kacida leutikna. Sagede cinggir jelema. Basa disidik-sidik ku Bima geuningan budak leutik nu rupa jeung wandana teu beda jeung dirina.

Dina basa nu teu kasawang, duanana silih teuteup. Silih jugjugan eusining lelembutan. Breh kagambar dunya bihari, jujutan jaman-jaman lawas. Bima babar jati diri. Pajamanan Barata lawas, bras ka pajamanan Santanu pungkur. Paralak sumpah Bisma sang Putra Gangga. Ngaruntut ka pajamanan Pandudewanata. Tembong pasanggiri Dewi Kunti, kareta Salya nu mawa Madrim, bareng jeung gambar kareta Gandara nu mawa Gandari. Di lalangitna tembong rabeng tumbak, trisula jeung pirang-pirang panah nu ngabelesur silih udag, silih papag. Gurubag Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, Sadewa. Tembong upacara labuh geni Dewi Madrim nu marengan pupusna Pandu. Gambar bihari parat tepi ka jaman kiwari nu museur jadi gambar satria Bratasena nu indit nedunan pamenta Maharesi Dorna neangan cai jimat Tirta Amerta.

Cimata Bima bedah taya raatna. Nyuuh dina sujud nu panjang.

“Yap geura ka dieu, satria…, asup kana awak kaula, ngaran kaula Dewa Ruci, naon nu ku anjeun diteangan, geura timukeun dina awak kaula…”

Teu lila awak Bima tuluy ngalayang. Pirang-pirang pananya teu kungsi kedal, kaasup kapanasaran kana pangajak asup kana awak Dewa Ruci nu sagede cinggir. Awak Bima mumbul ka langit, ngumpak dina mega-mega nu nyingray laun. Bima negeskeun panenjo, horeng manehna keur diuk luhureun dampal leungeun Dewa Ruci. Kalayang awak Bima jiga nu kabawa ku angin, ngalayang muru cepil kiwa Dewa Ruci, dina paneuteup agung jeung wening. Teuteup panon Dewa Ruci nu lindeuk, lir cahaya panonpoe mangsa rengse turun hujan atawa samagaha. Awak Bima muih mirupa pakarang cakra dina lolongkrang nu tan wates wangen, torowongan salega jagad dunya.

Sagala rupa katembong asa jararauh. Molongpong lega jeung suwung. Bumi, langit atawa jomantara taya beda rupana dina lambang-lambang nu ngalayang teu nangan. Lega, tanpa makna. Sepi, tanpa harti. Suwung, awang-uwung.

Sagala unsur kahirupan silih tembongan mirupa pulas-pulas warna bari karampa jeung karasa. Beureum, koneng, hejo, biru, bodas, pacampur dina kayas jeung kulawu atawa kalan-kalan bleg hideung. Poek, peteng. Bray deui caang. Burinyay eta cahaya warna teh nembongan deui mirupa sagara katumbiri nu motah, ngagulung awak Bima. Tiis, tuluy haneut, mawa nimat. Taya lapar, taya tunduh. Taya peurih, taya sedih.

“Naon nu katingali ku anjeun, anaking…” sora Dewa Ruci nu leuleus liat, taya tanding taya nu sanggup mapakan eta sora. Bima taya daya pikeun nyoara, estuning nu katempo teu kawakilan ku kakuatan kecap jeung kalimah. Sang Werkudara ngajawab pananya Dewa Ruci mangrupa cahaya-cahaya nu ngaburinyay lir kilat, ngabarasat lir katumbiri. Pirang-pirang pananya jeung kapanasaran ngawujud mangrupa cahaya inten berlian, mancawura teu kawadahan.

“Naon-naon nu katingali atawa nu karasa ku anjeun, taya lian iwal ti anjeun sorangan, pulas warna nu rupa-rupa taya lian iwal ti gambaran hate nu kalan-kalan mawa poek mawa peteng alatan kabawa ku pulas dunya nu ngabongroy ku rupa-rupa kasenangan, hibar caangna hate lamun manusa geus miboga kakuatan panenjo ka alam hakekat ngeunaan hirup nu sampurna jeung abadi, leupas tina sagala perkara dunya, lolongkrang hate leuwih lega malah bisa ngamomot dunya, ngandung harti aya nu leuwih gede ajenna tibatan inten nu dikandung ku dunya…”

“Saperkara carana, taya lian satekah polah neangan apalna diri ku cara nu sarua rupa-rupa, sabab singsaha nu apal kana dirina tinangtu apal ka Dzat nu nyiptakeunana, singsaha nu geus miboga kamampuh pikeun apal kana dirina kalayan kasadaran nu hartina apal ka nu nyiptakeunana mangka sagala rengkak paripolahna mangrupa pagawean Gustina, lain leungeun anjeun nu ngulangkeun tumbak, lain leungeun anjeun nu ngalengkah, lain deui panon anjeun nu nenjo, lain deui ceuli anjeun nu ngadenge, hakekatna kabeh geus jadi pagawean Dzat nu Sajati, eta hiji kasampurnaan hirup, dwitunggal dina lengketna kawula jeung Gusti, lir peueut jeung amisna, lir angin jeung hiliwirna…”

Bima mabok diayun ambing nimatna dunya hakekat. Kalimah-kalimah Dewa Ruci naranceb lir panah-panah salju, nembus tiis kana awakna, mere pulas nu rupa-rupa. Awak Bima tuluy mumbul, muih alatan nimat taya bandingna. Sukmana ngalayang ka kasajatian, ngalayang suka ati. Bagja nu taya wates wangen, caang sacaang-caangna.

Samudra nu sepi, nyaksian gubrag lahirna satria anyar.

**

KARATUAN Amarta geunjleung.

Ear beja balikna satria Munggul Pawenang, mungguh matak bungah nu aya. Para emban cakah-cikih, dikeprak nyayogikeun rupa-rupa kadaharan jeung inuman. Di gada-gada tepi ka pinuh ku nu rek marapag, kolot budak awewe lalaki tumplek, dipager ku para prajurit nu samapta sapakarangna.

Rombongan ti Astina oge ngiring mapagkeun. Suyudana dina anggoan nu hurung herang, calik sasarengan jiga nu heman sareng Yudistira. Ngiring ngabaris pengkereunana Arya Dursasana, Sangkuni, Adipati Karna oge Jayadrata. Saratus Kurawa sesana milu dangdak-dengdek bari teu eureun-eureun tuang leueut.

“Ngiring bingah, Yayi,” Suyudana muka obrolan,” Wireh ngadangu Yayi Arya bade mulang kalayan teu kua teu kieu, Akang mah sadulur-dulur di ditu teu kinten melangna, bilih Yayi Arya kukumaha…”

“Hatur nuhun Raka Prabu, di dieu oge sami teu kinten melangna ka Yayi Arya, deudeupeun ku sakitu lamina…”

“Lepat Eyang Guru, miwarang teu kinten-kinten,” Suyudana rumahuh. Tuluy ngareret ka Sangkuni. Nu direret unggeuk, panuju.

Guru Dorna ngadeg. Teu aya riuk-riuk kasinggung. Paromanna ngempur cahayaan. Manahna kebek ku rasa bungah nu hese kagambarkeun. Bari mere tanda hormat ka Yudistira jeung para pangagung, Dorna kaluar karaton. Lengkahna dituturkeun ku Yudistira dumeh diluar kadangu sora nu rame.

Sora surak jeung keprok rahayat mani nyeah barang Bima katingali rentang-rentang. Gidig ngagedig satria kameumeut Amarta hese disimbutan reueusna rahayat ka bebenteng sakaligus papayung nagara. Cimata bungah teu kaampeuh, sawareh sujud kana taneuh, nyacapkeun kabungah hate ningal pupujan hate beleger jagjag waringkas. Rahayat deku ngagimbung di alun-alun.

Begawan Dorna dina anggoan pandita digondeng Yudhistira. Pengkerna ngabaris para satria. Sadaya sami ngemu kapanasaran, jiga kumaha belegedegna Bima nu ilang bulan-bulan.

Dewi Arimbi mapag bari mawa cai dina kendi. Regot Bima nginum mani ngalegik. Sesa cai ku Arimbi dipake ngumbah suku, sasat nyuuh dina dampalna. Teu kagambar, kumaha sonona kumaha hemanna ka nu jadi salaki. Bima ngarawu Arimbi, tuluy ngambung embun-embunan bari nyusut cimata dina pipi garwana ku ramo. Lalakon di samudra basa babar jati diri hese disimbutan yen baheula manehna kungsi dibere rasa ijid ka Arimbi, wanoja nu geus mere budak beubeulahan ati. Wanoja nu satia, tuhu jeung salilana narima, teuing kumaha carana mulang tarima kana saniskara eta pangajen. Bima tuluy mere imutna nu mahal.

Guru Dorna ngadeukeutan. Bima brek deku bari ngahaturkeun sembah tandaning hormat. Sesa cai tina kendi dina leungeun Arimbi ku Bima dipake ngumbah sikil sang pandita. Geleser tiisna cai lir pataremana batin nu silih caritakeun lalakon antara guru kakasih jeung murid kinasihna. Silih dongengkeun papanggihan jeung kamelang ati dina basa nu mung ngarti pikeun maranehna. Sakeclak cimata Guru Dorna mere tanda rido panggalih, bungah nu tan wates wangen, dumeh muridna kahontal cita-cita hirupna. Panangan Guru Dorna ngusapan rambut Bima nu gimbal kariab-riab ku angin.

“Kumaha, Yayi, naha kapanggih cai jimat Tirta Amerta teh?” Ceuk Suyudana bari nepak taktak nu keur nyuuh dina sampean Guru Dorna. Eta pananya nu togmol taya tedeng aling-aling teh banget-banget ngemu kapanasaran sarta pinuh ku rasa watir jeung kasieun.

Bima tuluy cengkat. Jelegedeg nangtung. Ret ka nu nanya. Horeng Kurawa sabalad-balad lengkep milu mapag manehna, baur jeung para pangagung Amarta.

“Yoy, Kakang Suyudana!” sora Bima handaruan, sora nu biasa, tapi asa angger matak soak nu ngadenge,” Wuah, geuning araya kabeh di dieu…”

“Leres, Yayi, sadaya ngiring bingah reh Yayi Arya mulang kalayan salamet” Yudistira mangjawabkeun. Ceg nangkeup nu jadi adi. Digalentor ku cimata bungah, karasa hengkerna jadi raja taya patihna, karasa hengkerna jadi lanceuk ilang adina. Bari nangkeup Yudistira ngaharewos ngulang pananya Suyudana.

“Kenging, Yayi..?”

Bima ngaleupaskeun panangkeup lanceukna. Tuluy melong sakabeh dulurna, kitu deui dulur-dulur ti Kurawa, “Wuah, jigana kabeh oge hayang nyaho naha kaula geus hasil atawa henteu neangan cai jimat Tirta Amerta? Wuah.., ari sugan teh enya cai jimat teh aya, aing bati capena bae, euweuh geuning cai jimat teh! Di samudra teh nu aya kalah ka jelegurna ombak!”

Ger teh para pangagung sadayana gumujeng. Masing-masing seuri dina kabungahna sewang-sewangan. Rahayat milu surak jeung ager-ageran. Pirang-pirang tapsiran kana pangjawab Sang Arya, tapi kabeh museur dina hiji kacindekan yen satria didoja jeung dibobodo Guru Dorna nu nipu ku jalan lemes.***

 

 

 

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: